เลือกตั้งผ่านระบบเลือกตั้งออนไลน์ ในวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 8.30-15.30 น. ณ อาคารปฏิบัติการสารสนเทศ ศูนย์คอมพิวเตอร์
 
 
ประกาศ กำหนดการเลือกตั้ง ประจำปีการศึกษา 2562
   ให้นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี เข้าใช้สิทธิ์เลือกตั้งผ่านระบบเลือกตั้งออนไลน์
   ในวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 8.30-15.30 น.
ณ อาคารปฏิบัติการสารสนเทศ  ศูนย์คอมพิวเตอร์ 

รายชื่อผู้สมัครลงเลือกตั้ง 2562
ระบบเลือกตั้งออนไลน์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
องค์การบริหาร องค์การนักศึกษา
เบอร์
พรรค
LOGO
1
  ศรีตรัง
2
  กิจประชา

สภานักศึกษา
แบบทั่วไป
ศรีตรัง
แบบสัดส่วนคณะ
สโมสรนักศึกษา
สโมสร
เบอร์
กลุ่ม
LOGO
 สโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์  1 EDU's Soul สโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์
 สโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  1 ม่านฟ้ามนุษยศาสตร์ สโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  1 ศรีเลือดนก สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 สโมสรนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์  1 บุ้งไฟแดง สโมสรนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์
 สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการสื่อสาร  1 ชุมพูพันธุ์ทิพย์ สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการสื่อสาร
 สโมสรนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์  1 พลังสิงห์ สโมสรนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์
 สโมสรนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์  2 TO BE POL-SCI สโมสรนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์
 สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยอิสลามศึกษา  1 อิหซาน สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยอิสลามศึกษา
 สโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี  1 ดอกปีบตานี สโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี

วิธีการลงคะแนนเลือกตั้ง
ขั้นตอนการลงคะแนน

นำบัตรนักศึกษามาลงทะเบียนเลือกตั้ง เข้าคูหา
คลิกที่เมนู "ลงคะแนนเลือกตั้ง"
ป้อน PSU Passport แล้วคลิกยืนยัน
ทำการเลือกตั้ง องค์การฯ สภาฯ สโมสรฯ
คลิกปุ่ม "บันทึกการลงคะแนนเลือกตั้ง"
ออกจากระบบ "คลิกออกจากระบบ"
ออกจากคูหาเลือกตั้ง

 
 
 
รายการที่ต้องลงคะแนนเลือกตั้ง
 
 

พัฒนาโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี